Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
1429
Số lượng người chờ ghép Tụy
3
Số lượng người chờ ghép Phổi
16
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
181
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
114
Số lượng người chờ ghép Thận
1302
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
8