Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
2362
Số lượng người chờ ghép Tụy
8
Số lượng người chờ ghép Phổi
40
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
279
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
166
Số lượng người chờ ghép Thận
2284
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
9