Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
1039
Số lượng người chờ ghép Tụy
1
Số lượng người chờ ghép Phổi
3
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
120
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
66
Số lượng người chờ ghép Thận
870
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
8