Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
2424
Số lượng người chờ ghép Tụy
9
Số lượng người chờ ghép Phổi
42
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
335
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
185
Số lượng người chờ ghép Thận
2525
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
9