Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
1550
Số lượng người chờ ghép Tụy
3
Số lượng người chờ ghép Phổi
17
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
187
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
127
Số lượng người chờ ghép Thận
1413
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
8