Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
2061
Số lượng người chờ ghép Tụy
8
Số lượng người chờ ghép Phổi
37
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
255
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
154
Số lượng người chờ ghép Thận
1991
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
9