Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
1912
Số lượng người chờ ghép Tụy
6
Số lượng người chờ ghép Phổi
34
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
239
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
145
Số lượng người chờ ghép Thận
1852
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
8