Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
1671
Số lượng người chờ ghép Tụy
2
Số lượng người chờ ghép Phổi
24
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
214
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
134
Số lượng người chờ ghép Thận
1599
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
8