Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
1104
Số lượng người chờ ghép Tụy
1
Số lượng người chờ ghép Phổi
3
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
135
Số lượng người chờ ghép Tim
67
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Thận
930
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
8