Trang chủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều phối....

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

TT - 29/06/2021 - 10:00 AMBỘ Y TẾ

¾¾¾¾

Số:  3049 /QĐ-BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2013

      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm

Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Các Vụ/Cục: VPB, PC, TCCB, TT-KT,

TTB-CTYT, KHTC, QLKCB, KHCN, CN-TT;

- TTĐPQG về GBPCTN;

- Lưu: VT, TCCB.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

BỘ Y TẾ

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

           

 

 

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm

Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3049/QĐ-BYT

ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 

 
 

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 2002/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 của Thủ tướng Chính về việc thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội và có tổ chức mạng lưới trên toàn quốc.

          3. Tên Trung tâm:

a) Tên tiếng Việt: Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

          b) Tên tiếng Việt rút gọn: Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

c) Tên tiếng Việt viết tắt: ĐPGTQG.

d) Tên tiếng Anh: Vietnam National coordinating center for Human organ Transplantation.

đ) Tên tiếng Anh viết tắt: VNCCHOT.

4. Trụ sở:

a) Địa chỉ giao dịch: Số 40 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

b) Số điện thoại: 04.38288866/38285566/0915060550

c) Số Fax: 04.38285566

d) Email: gheptang@vncchot.com

e) Website: vnhot.vn/vnhot.com.vn

d) Logo:

          Điều 3. Tổ chức Đảng và đoàn thể

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tâm lãnh đạo các hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác trong Trung tâm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm phối hợp với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp đã được xác định.

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4. Chức năng

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Quản lý và điều phối việc hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người

a) Tiếp nhận và xử lý thông tin về việc hiến, thay đổi hoặc huỷ bỏ việc hiến mô, bộ phận cơ thể người theo quy định tại Điều 12 và Điều 18 của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

b) Tiếp nhận, lập danh sách người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, người chết não và ở người sau khi chết; Tiếp nhận, quản lý việc cấp thẻ và lập danh sách người hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống và ở người sau khi chết đã được cấp thẻ;

c) Lập và quản lý danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia;

d) Lập và quản lý danh sách người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người và người chờ ghép tiềm năng tại các cơ sở y tế;

đ) Quản lý các thông tin về sức khoẻ và các thông tin khác liên quan đến người hiến, người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người;

e) Điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế;

g) Tham gia kiểm tra, đánh giá và thẩm định các cơ sở y tế đủ điều kiện ghép mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước;

h) Mã hóa và bảo mật thông tin về người hiến và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người;

i) Đề xuất với Bộ Y tế về việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chuyên môn, quy trình, thủ tục, tổ chức ghép mô, bộ phận cơ thể người: Chuẩn bị người cho; chuẩn bị người nhận; chuẩn bị về nhân lực và kỹ thuật; theo dõi và chăm sóc sau ghép;

k) Lập danh sách thông báo cho các cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của người hiến để tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người đã hiến khi còn sống hoặc cơ sở y tế khác theo đăng ký của người đã hiến;

l) Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền lập hồ sơ và danh sách gửi cơ quan bảo hiểm y tế để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người sống đã hiến bộ phận cơ thể người không tái sinh;

m) Đưa vào danh sách ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép của cơ sở y tế và điều phối việc ghép theo thứ tự ưu tiên sau:

- Trẻ em;

- Trường hợp cấp cứu;

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép;

- Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;

- Trường hợp nhiều người có cùng thông số sinh học với người hiến thì ưu tiên đối với người có tên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của người hiến đó.

n) Lập hồ sơ trình Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người đã hiến bộ phận cơ thể ở người khi còn sống;

o) Lập hồ sơ trình Bộ Y tế truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người đã hiến bộ phận cơ thể ở người sau khi chết.

2. Đào tạo và nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức đào tạo chuyên đề chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, viên chức ở các cơ sở y tế liên quan đến hoạt động điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người;

b) Tổ chức giám sát, đánh giá, nghiên cứu việc sử dụng các thuốc điều trị trước, trong và sau ghép bảo đảm tính an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, các trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người và các ngân hàng mô;

c) Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến hoạt động điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người.

3. Truyền thông về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người:

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động người hiến mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước;

b) Xây dựng kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ Y tế tổ chức chương trình phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp để thông tin, tuyên truyền về mục đích nhân đạo, ý nghĩa của việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các đơn vị và mỗi địa phương;

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền, vận động người hiến mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước.

4. Quản lý đơn vị:

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung tâm, quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tiền lương, tài chính, tài sản và các trang thiết bị của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Trung tâm và thực hiện quy chế dân chủ theo quy định của pháp luật;

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, các dự án hợp tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức của Trung tâm;

d) Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, xây dựng và nâng cấp Trung tâm đúng quy định của pháp luật.

5. Hợp tác quốc tế:

a) Trung tâm chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, với các cơ sở khoa học nước ngoài để tăng cường năng lực quản lý, điều phối, truyền thông, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, kinh nghiệm khoa học và chuyển giao công nghệ;

b) Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật để phát triển của Trung tâm;

c) Hợp tác quốc tế trong việc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo Luật quốc tế, quy định của pháp luật nước ngoài liên quan và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo các chương trình hợp tác quốc tế với Trung tâm; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; mời các chuyên gia, học viên nước ngoài đến nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm, học tập tại Trung tâm theo quy định của pháp luật hoặc phân cấp của Bộ Y tế;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ của Trung tâm

1. Quyền hạn:

a) Trung tâm được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân cấp của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình;

b) Trung tâm được quyền yêu cầu các cơ sở y tế, các trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp toàn bộ các thông tin, thông số liên quan đến người đăng ký hiến, người trong danh sách chờ ghép và chờ ghép tiềm năng để tích hợp, quản lý chung thống nhất thông tin về người ghép, người hiến trong danh sách chờ ghép quốc gia tại Trung tâm;

c) Trung tâm được quyền đưa ra các kết luận làm cơ sở pháp lý cho việc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại các ngân hàng mô và cơ sở y tế và đưa ra những kết luận khoa học về chuyên môn làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng vào thực tiễn;

d) Được thực hiện các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và các dịch vụ điều phối khác nhau theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Tổ chức các hội thảo khoa học, tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn phát triển Trung tâm;

đ) Được thu phí tư vấn và các loại phí dịch vụ khác theo đúng các quy định của pháp luật. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động điều phối, hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

e) Được mời các chuyên gia, cán bộ khoa học thuộc các cơ sở y tế, các cơ quan truyền thông, pháp luật và các cơ quan chức năng khác làm cộng tác viên của Trung tâm hoặc tới giảng dạy, đào tạo, chuyển giao công nghệ theo các quy định của pháp luật;

g) Xuất bản và phát hành tập san, tạp chí và các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động truyền thông, điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của Trung tâm:

a) Trung tâm hoạt động theo quy chế, quy định và chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Ghi chép sổ sách kế toán và quyết toán, lưu giữ các hóa đơn, chứng từ và lập báo cáo tài chính trung thực, chính xác theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an  toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Điều 7. Đối tượng phục vụ của Trung tâm

1. Người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, người sống trước khi chết não và ở người sống sau khi chết.

2. Người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người.

3. Thân nhân người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, người sống trước khi chết não và ở người sống sau khi chết.

4. Đối tượng đến học tập, công tác, nghiên cứu khoa học và các đối tượng khác đến làm việc theo quy định của pháp luật.

 

 

Chương III

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 8. Lãnh đạo Trung tâm

1. Ban Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Giám đốc và các Phó Giám đốc của Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

4. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm một số công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về công việc được giao.

Điều 9. Các Hội đồng trong Trung tâm

1. Trung tâm được thành lập các hội đồng để phục vụ nhiệm vụ chính trị theo quy định, quy chế và pháp luật của Nhà nước.

a) Hội đồng về điều phối;

b) Hội đồng về tư vấn;

c) Hội đồng về khoa học công nghệ.

2. Các hội đồng khác được thành lập khi có nhu cầu thực tế, hoạt động của các hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

1. Các phòng, đơn vị chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Pháp chế - Truyền thông;

d) Phòng Hợp tác quốc tế - Khoa học và Đào tạo;

đ) Phòng Quản lý thông tin và Thẻ hiến;

e) Phòng Tư vấn và Điều phối ghép tạng;

g) Tạp chí Ghép tạng quốc gia.

2. Các phòng, đơn vị chức năng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

          3. Trung tâm có tổ chức mạng lưới trên phạm vi toàn quốc (tại các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, bệnh viện tuyến Trung ương, các trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người) và có các chi nhánh tại khu vực miền Trung và miền Nam.

         4. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị chức năng do Giám đốc Trung tâm quy định và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

         5. Các phòng, đơn vị chức năng khác thuộc Trung tâm sẽ được Bộ Y tế quyết định thành lập khi có nhu cầu theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Điều 11. Công chức, viên chức của Trung tâm

1. Công chức, viên chức của Trung tâm được tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm trên cơ sở quy định của pháp luật cán bộ, công chức, viên chức.

Chế độ làm việc: Hợp đồng làm việc; kiêm nhiệm; hợp đồng lao động; cộng tác viên đối với chuyên gia trong nước và nước ngoài.

2. Công chức, viên chức của Trung tâm phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức/tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; phải hoàn thành nhiệm vụ được giao; chấp hành pháp luật, tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích của người hiến, người ghép và có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Trung tâm, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chấp hành sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

3. Công chức, viên chức của Trung tâm có quyền được bảo đảm các điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp; được bố trí làm công tác chuyên môn theo khả năng và chuyên môn của mình, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được thi nâng ngạch, thi thăng hạng khi có đủ điều kiện và được hưởng các quyền lợi theo các quy định của pháp luật; được pháp luật bảo vệ khi thực thi nhiệm vụ và chức trách của mình.

4. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt. Số lượng cán bộ, viên chức của Trung tâm sẽ được bổ sung, điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu và các quy định của pháp luật.

5. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng và quản lý viên chức theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Cộng tác viên và hợp đồng lao động

1. Cộng tác viên là các chuyên gia, các cán bộ khoa học trong nước và ngoài nước được Trung tâm mời tham gia theo lĩnh vực chuyên môn, nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm là công chức, viên chức được Lãnh đạo Bộ điều chuyển, cử tham gia giữ các vị trí lãnh đạo của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

3. Hợp đồng lao động là các chuyên gia, cán bộ khoa học trong nước và ngoài nước, lao động giản đơn được Trung tâm ký kết làm việc theo nội dung công việc và theo quy định của pháp luật.

 

Chương IV

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 13. Chế độ tài chính

1. Trung tâm là đơn vị dự toán cấp 2, được cấp kinh phí hoạt động theo đơn vị sự nghiệp y tế, quản lý‎ tài chính độc lập, có tài khoản riêng. Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, các nguồn kinh phí và thực hiện theo các quy định của pháp luật về tài chính kế toán.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp y tế có thu, được phân loại và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Khi chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính thì phải được phép của Bộ Y tế và thực hiện theo những quy định của pháp luật.

Điều 14. Nguồn kinh phí hoạt động

1. Ngân sách nhà nước cấp:

a) Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước phân cấp theo quy định;

b) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ;

c) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng hoặc thực hiện nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Kinh phí thực hiện công tác đào tạo công chức, viên chức;

đ) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Vốn đối ứng thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

           2. Nguồn thu sự nghiệp:

           a) Nguồn thu từ dịch vụ khám và tư vấn ghép tạng. Mức thu này do Giám đốc Trung tâm quyết định, theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy;

           b) Thu từ các khoản thu sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

           3. Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

           4. Nguồn khác:

           a) Nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, nguồn xã hội hóa, vốn huy động của cán bộ, viên chức;

           b) Nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Các khoản chi của Trung tâm

1. Chi thường xuyên:

a) Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Y tế giao;

b) Chi trả công người lao động: Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn theo quy định;

c) Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị;

d) Chi hoạt động nghiệp vụ;

e) Chi hoạt động tổ chức thu phí, lệ phí (nếu có).

2. Chi không thường xuyên:

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản cố định;

b) Chi thực hiện các dự án từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài;

c) Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp ngành, cấp cơ sở, chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn nước ngoài theo quy định;

d) Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

đ) Chi thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

e) Chi cho các hoạt động liên doanh, liên kết;

g) Chi thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của nhà nước (nếu có);

h) Chi khen thưởng;

i) Chi  hợp pháp khác.

Điều 16. Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị và xây dựng cơ bản

1. Tổ chức kiểm kê tài sản theo quy định hàng năm. Tài sản, thiết bị và kinh phí đầu tư từ bất kỳ nguồn nào đều được quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật về chế độ quản lý‎ tài chính và tài sản.

2. Thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Tiền khấu hao và thanh lý được theo dõi và hạch toán theo chế độ quy định của pháp luật.

3. Theo dõi tình hình tài sản thiếu, thừa, hư hỏng để thanh lý hoặc điều động theo quy định của pháp luật. Lập kế hoạch định kỳ bảo trì, bảo hành và kinh phí bảo trì, bảo hành.

4. Kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản đều phải xây dựng thành đề án và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 17. Quản lý các nguồn thu, chi tài chính tại Trung tâm

1. Hằng năm, Trung tâm phải lập dự toán thu, chi gửi Bộ Y tế theo quy định. Trung tâm có trách nhiệm theo dõi, sử dụng các nguồn kinh phí bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh nguồn kinh phí được giao trong trường hợp có thay đổi‎.

2. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo tổng hợp và quyết toán từng qu‎ý, năm với Bộ Y tế theo quy định.

3. Công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 18. Mối quan hệ với Bộ Y tế

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo điều hành trực tiếp và toàn diện của Bộ trưởng Bộ Y tế về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hoạt động, tài chính; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế.

Điều 19. Mối quan hệ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

1. Trách nhiệm của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (bệnh viện Việt Đức):

a) Báo cáo danh sách, tên, tuổi, địa chỉ cùng các chỉ số y học liên quan đến tình trạng sức khoẻ của người tình nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống và danh sách người đăng ký hiến đã được cấp thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết với Trung tâm;

b) Báo cáo danh sách, tên, tuổi, địa chỉ cùng các chỉ số y học liên quan đến tình trạng sức khỏe của người bệnh có chỉ định ghép bộ phận cơ thể người đó với Trung tâm;

c) Chỉ tiến hành ghép bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Việt Đức khi người ghép có tên trong danh sách chờ ghép quốc gia và có chỉ định ghép của Hội đồng tư vấn;

d) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm xây dựng đề án thành lập ngân hàng mô tại bệnh viện Việt Đức để bảo quản mô, bộ phận cơ thể người và điều phối việc ghép mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước.

2. Trách nhiệm của Trung tâm:

a) Tiếp nhận, lập danh sách người hiến, người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người do Bệnh viện Việt Đức cung cấp theo quy định của Pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người;

b) Điều phối hoạt động ghép mô, bộ phận cơ thể cơ thể người tại bệnh viện Việt Đức theo các nguyên tắc hòa hợp giữa người hiến và người được ghép và bảo đảm công bằng giữa những người được ghép theo thứ tự ưu tiên ghép quy định tại điểm m khoản 1 Điều 5 Điều lệ này;

c) Giúp bệnh viện Việt Đức thẩm định cơ sở pháp lý trước khi tiến hành lấy, ghép bộ phận cơ thể người theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi, giám sát, đánh giá các điều kiện chăm sóc sau ghép tại bệnh viện Việt Đức; Phối hợp với bệnh viện Việt Đức xây dựng đề án thành lập ngân hàng mô tại bệnh viện Việt Đức và điều phối việc ghép mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước;

d) Giúp Bệnh viện Việt Đức hoàn tất các thủ tục pháp lý và tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người sống hiến bộ phận cơ thể người không tái sinh và truy tặng kỷ niệm chương cho người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết.

Điều 20. Mối quan hệ với các cơ sở y tế

1. Trách nhiệm của các cơ sở y tế:

a) Báo cáo danh sách, tên, tuổi, địa chỉ cùng các chỉ số y học liên quan đến tình trạng sức khoẻ của người tình nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống và danh sách người đăng ký hiến đã được cấp thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết với Trung tâm;

b) Báo cáo danh sách, tên, tuổi, địa chỉ cùng các chỉ số y học liên quan đến tình trạng sức khỏe của người bệnh có chỉ định ghép bộ phận cơ thể người đó với Trung tâm;

c) Chỉ tiến hành ghép mô, bộ phận cơ thể người tại cơ sở y tế có đủ điều kiện khi người ghép có tên trong danh sách chờ ghép quốc gia và có chỉ định ghép của Hội đồng tư vấn.

2. Trách nhiệm của Trung tâm:

a) Tiếp nhận, lập danh sách người hiến, chỉ định ghép bộ phận cơ thể người do các cơ sở y tế cung cấp theo quy định của Pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người;

b) Điều phối hoạt động ghép bộ phận cơ thể người trong toàn quốc theo các nguyên tắc hòa hợp giữa người hiến và người được ghép và bảo đảm công bằng giữa những người được ghép theo thứ tự ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người quy định tại điểm m khoản 1 Điều 5 Điều lệ này;

c) Theo dõi, giám sát, đánh giá các điều kiện chăm sóc sau ghép tại các cơ sở y tế.

Điều 21. Mối quan hệ với các Ngân hàng mô

1. Ngân hàng mô có trách nhiệm thường xuyên thông báo số lượng, chủng loại mô hiện có với Trung tâm.

2. Trung tâm căn cứ theo số lượng, chủng loại mô của các ngân hàng mô trên cả nước chịu trách nhiệm điều phối hoạt động trong việc cung cấp mô.

Điều 22. Mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài

1. Trung tâm chủ động hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài về lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật được quy định trong chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm hợp tác với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong nước từ trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Mối quan hệ với các cơ quan bảo vệ pháp luật

Trung tâm phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giám sát, đánh giá các thông tin về hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người không tái sinh tại các cơ sở y tế khi cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Điều 24. Mối quan hệ với địa phương

Trung tâm chịu sự quản lý theo địa bàn của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm phối hợp với địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chương VI

THANH TRA, KIỂM TRA

Điều 25. Trách nhiệm của đơn vị

1. Trung tâm tổ chức việc tự giám sát, kiểm tra theo phân công, phân cấp của Bộ Y tế và theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động lấy, ghép, bảo quản, sử dụng mô, bộ phận cơ thể người và chăm sóc sau ghép của các cơ sở y tế trong toàn quốc.

3. Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Y tế và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 26. Khen thưởng

1. Công tác khen thưởng phải kịp thời, công khai, công bằng, lấy giáo dục làm gốc dựa trên cơ sở các quy định của nhà nước và Bộ Y tế.

2. Cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các hoạt động khác của Trung tâm được xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định của Trung tâm, Bộ Y tế và quy định của pháp luật.

 

 

Điều 27. Xử lý vi phạm

Các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Điều lệ này và vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người đứng đầu tổ chức, cá nhân đó sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Điều khoản cuối cùng

1. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm có 8 Chương và 28 Điều, có hiệu lực kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Y tế ký, ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, điều chỉnh nội dung Điều lệ này, Giám đốc Trung tâm có thể đề nghị với Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

          

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

                                                                                     

 

 

 


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}