Trang chủ Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ....

Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

TTĐPGTQG - 05/09/2023 - 08:57 AMBỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 492/BYT-TCCB
V/v thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29/11/2006; Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2002/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 về việc thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Quyết định số 2249/QĐ-BYT ngày 26/6/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và Quyết định số 3049/QĐ-BYT ngày 21/8/2013 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Để chỉ đạo, triển khai thống nhất trong toàn quốc các hoạt động có liên quan đến hiến, lấy, ghép và phối hợp điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh (trên cơ sở dự thảo chức năng, nhiệm vụ kèm theo) để chỉ đạo các hoạt động trên tại địa phương và gửi văn bản thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về Bộ Y tế trước ngày 01/03/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DỰ THẢO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO HIẾN, GHÉP MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI CẤP TỈNH

I. Thành phần:

01 đại diện của Lãnh đạo UBND tỉnh: Trưởng Ban chỉ đạo.

- 01 đại diện của Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh: Phó trưởng ban chỉ đạo.

- 01 đại diện Lãnh đạo BVĐK tỉnh: Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo.

- 01 đại diện Khoa Ngoại – BVĐK tỉnh: Ủy viên thường trực.

- 01 đại diện Phòng Kế hoạch Tổng hợp – BVĐK tỉnh: Ủy viên thư ký.

- 01 đại diện Khoa Gây mê HS – BVĐK tỉnh: Ủy viên.

- 01 đại diện khoa Nội Thận – BVĐK tỉnh: Ủy viên.

II. Thường trực Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạo Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người cấp tỉnh đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Các Ủy viên của Ban Chỉ đạo và tổ viên Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

II. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

1. Nhiệm vụ chung:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động truyền thông, tư vấn, báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

b) Chỉ đạo, tổ chức triển khai việc hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo đúng các quy định của pháp luật và các kế hoạch, dự án đã được phê duyệt tại địa phương.

c) Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại địa phương.

d) Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm y tế để tài chính tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hoặc tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người đã hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống trên địa bàn theo quy định của pháp luật về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

2. Nhiệm vụ truyền thông về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người:

a) Chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thông tin, tuyên truyền về mục đích nhân đạo, ý nghĩa của việc hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người, chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các đơn vị địa phương;

b) Tổ chức các đợt, chiến dịch tuyên truyền, vận động người hiến mô, bộ phận cơ thể người trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trong việc tuyên truyền, vận động người hiến mô, bộ phận cơ thể người trong cả nước.

3. Tổ chức điều phối việc lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và chỉ đạo các cơ sở y tế có chức năng lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người trên địa bàn (các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh, các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn):

a) Tiếp nhận thông tin đăng ký hiến hoặc hủy bỏ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, người chết não và ở người sau khi chết, báo cáo thông tin về Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người theo quy định tại Điều 12 và Điều 18 của Luật Hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

b) Tổ chức cấp thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người cho người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết hoặc rút thẻ đăng ký khi người hiến từ chối hiến;

c) Tổ chức khám, kiểm tra các thông số về sức khỏe cho những người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sống hoặc hiến sau khi chết, trên cơ sở đó lập danh sách và báo cáo kèm theo danh sách các chỉ số sức khỏe của người đăng ký hiến về Trung tâm Điều phố quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người hàng ngày theo quy định của pháp luật về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

d) Lập danh sách người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống và ở người sau khi chết đã được cấp thẻ về báo cáo Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đưa vào danh sách chờ ghép mô, bộ phận cơ thể người của quốc gia;

đ) Lập và quản lý danh sách người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người cùng các chỉ số y học theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, báo cáo hàng ngày về Trung tâm Điều phố quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý các thông tin về sức khỏe và các thông tin khác liên quan đến người hiến, người có chỉ định ghép mô, bộ phận cơ thể người và người được ghép mô, bộ phận cơ thể người tại cơ sở y tế;

g) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người đã hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống tại cơ sở y tế trong địa phương hoặc theo đăng ký của người đã hiến tặng bộ phận cơ thể người do Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chuyển tới;

h) Lập hồ sơ và danh sách gửi cơ quan bảo hiểm y tế cấp tỉnh để cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người sống đã hiến bộ phận cơ thể người không tái sinh trên địa bàn hoặc theo danh sách do Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chuyển tới;

i) Tổ chức ghép mô, bộ phận cơ thể người tại cơ sở y tế có chức năng lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép của cơ sở y tế hoặc điều phối của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người theo thứ tự ưu tiên sau:

- Trẻ em;

- Trường hợp cấp cứu;

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người khi có chỉ định ghép;

- Người có tên đầu tiên trong danh sách chờ ghép của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người;

- Trường hợp nhiều người có cùng thông số sinh học với người hiến thì ưu tiên đối với người có tên trong danh sách chờ ghép của cơ sở y tế đã lấy bộ phận cơ thể của người hiến đó.

k) Chỉ đạo cơ sở y tế đã lấy, ghép bộ phận cơ thể người lập hồ sơ trình Bộ Y tế; Tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người đã hiến bộ phận cơ thể ở người khi còn sống hoặc truy tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người đã hiến bộ phận cơ thể ở người sau khi chết;

l) Theo dõi tình hình sử dụng thuốc trước, trong và sau ghép, định kỳ báo cáo Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, các trung tâm ghép mô, bộ phận cơ thể người và các ngân hàng mô.

 


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}