Trang chủ THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH....

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM, THUỐC PHÓNG XẠ VÀ CHẤT ĐÁNH DẤU THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

TTĐPGTQG - 05/09/2023 - 08:57 AMBỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2022/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM, THUỐC PHÓNG XẠ VÀ CHẤT ĐÁNH DẤU THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Điều 1. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư

1. Danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi là Phụ lục I).

2. Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (sau đây gọi là Phụ lục II).

Điều 2. Cấu trúc danh mục thuốc và phân hạng sử dụng

1. Danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm tại Phụ lục I được sắp xếp vào các nhóm theo tác dụng điều trị được phân thành 08 (tám) cột, cụ thể như sau:

a) Cột 1: Ghi số thứ tự của thuốc có trong Danh mục;

b) Cột 2: Ghi tên thuốc. Tên thuốc được ghi theo tên hoạt chất theo tên chung quốc tế (International Non-proprietary Name, viết tắt là INN). Trường hợp không có tên chung quốc tế thì ghi theo tên hoạt chất được cấp phép lưu hành hoặc tên trong hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế. Các thuốc được sắp xếp theo các nhóm lớn, theo mã giải phẫu, điều trị, hóa học (Anatomy, Treatment, Chemistry, viết tắt là ATC);

c) Cột 3: Ghi đường dùng, dạng dùng (cách sử dụng) của thuốc; không ghi hàm lượng; không ghi cụ thể dạng bào chế, trừ một số dạng bào chế có sự khác biệt rõ ràng về hiệu lực, tác dụng điều trị. Đường dùng, dạng dùng (cách sử dụng) thuốc trong Danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm được hiểu và thống nhất như sau:

- Uống bao gồm các thuốc uống, nhai, ngậm;

- Tiêm bao gồm các thuốc tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền, truyền tĩnh mạch, tiêm vào ổ khớp, tiêm nội nhãn cầu, tiêm trong dịch kính của mắt, tiêm hoặc truyền vào các khoang của cơ thể;

- Dùng ngoài bao gồm các thuốc bôi ngoài da, xoa ngoài da, dán ngoài da, xịt ngoài da, thuốc rửa, bôi vào niêm mạc;

- Đặt bao gồm các thuốc đặt âm đạo, đặt hậu môn, thụt hậu môn, trực tràng, đặt dưới lưỡi;

- Hô hấp bao gồm các thuốc phun mù, dạng hít (dung dịch, hỗn dịch, bột dùng để hít), khí dung;

- Nhỏ mắt bao gồm các thuốc nhỏ mắt, tra mắt; nhỏ tai bao gồm các thuốc nhỏ tai; nhỏ mũi bao gồm thuốc nhỏ mũi, xịt mũi;

- Đường dùng, dạng dùng khác được ghi cụ thể trong Danh mục đối với một số thuốc có đường dùng, dạng dùng đặc biệt;

d) Cột 4, 5, 6, 7: Ghi hạng bệnh viện được sử dụng và thanh toán bảo hiểm y tế. Thuốc, hoạt chất trong Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I được sử dụng và thanh toán bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hạng bệnh viện, cụ thể như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I sử dụng các thuốc quy định tại cột 4;

- Bệnh viện hạng II sử dụng các thuốc quy định tại cột 5;

- Bệnh viện hạng III và hạng IV, bao gồm cả phòng khám đa khoa thuộc bệnh viện đa khoa hoặc thuộc trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh tư nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tương đương tuyến III sử dụng các thuốc quy định tại cột 6;

- Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh tư nhân chưa được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế cơ quan và tương đương (sau đây gọi chung là trạm y tế xã) sử dụng các thuốc quy định tại cột 7;

đ) Cột 8: Ghi điều kiện, tỷ lệ thanh toán và ghi chú cụ thể của một số thuốc.

2. Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu trong Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục II, bao gồm 05 (năm) cột:

a) Cột 1: Ghi số thứ tự của thuốc trong danh mục;

b) Cột 2: Ghi tên thuốc. Tên thuốc được ghi theo tên chung quốc tế theo danh pháp INN (International Non-proprietary Name). Trường hợp không có tên theo danh pháp INN thì ghi theo tên hoạt chất được cấp phép lưu hành;

c) Cột 3: Ghi đường dùng của thuốc;

d) Cột 4: Ghi dạng dùng của thuốc;

đ) Cột 5: Ghi đơn vị sử dụng của thuốc.

Thuốc phóng xạ và chất đánh dấu trong Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục II không theo phân hạng bệnh viện và chỉ được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện việc chẩn đoán, điều trị bằng thuốc phóng xạ và chất đánh dấu.

Điều 3. Nguyên tắc chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế

1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc sử dụng cho người bệnh theo số lượng thực tế sử dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này; giá mua thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu và phù hợp với phạm vi quyền lợi, mức hưởng theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế.

2. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định của một trong các tài liệu sau:

a) Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép;

b) Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc của thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu đã được Bộ Y tế cấp phép;

c) Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế;

d) Dược thư Quốc gia Việt Nam phiên bản mới nhất.

3. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với các trường hợp sau:

a) Thuốc, lô thuốc đã có quyết định đình chỉ lưu hành hoặc thu hồi. Việc không thanh toán đối với thuốc, lô thuốc đã có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi theo phạm vi áp dụng tại văn bản thông báo hoặc quyết định việc đình chỉ lưu hành hoặc thu hồi thuốc, lô thuốc đó của Bộ Y tế;

b) Chi phí các thuốc đã được kết cấu vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định hiện hành;

c) Phần chi phí của các thuốc được ngân sách nhà nước hoặc các nguồn kinh phí khác chi trả;

d) Thuốc được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Điều 4. Quy định thanh toán thuốc đối với một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc đối với một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi tuân thủ quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư này, đồng thời theo một số quy định trong một số trường hợp cụ thể như sau:

1. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa được phân hạng bệnh viện: Căn cứ nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất và danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định bằng văn bản việc sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này theo hạng bệnh viện phù hợp.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa được phân hạng bệnh viện: Căn cứ nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất và danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để xác định bằng văn bản về danh mục thuốc được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này theo hạng bệnh viện phù hợp.

3. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được sử dụng thuốc để thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó (bao gồm cả những thuốc quy định tại hạng bệnh viện cao hơn). Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp, gửi danh mục thuốc cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để làm cơ sở thanh toán.

4. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tỉnh sử dụng các thuốc không đi kèm với dịch vụ kỹ thuật, căn cứ nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, nhu cầu điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định bằng văn bản về danh mục thuốc vượt hạng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó (bao gồm cả các thuốc có quy định điều kiện về hạng và chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cột 8 Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I) nhưng không cao hơn hạng của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh có hạng cao nhất đóng trên địa bàn.

Điều 5. Quy định thanh toán đối với một số thuốc

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế khi tuân thủ quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này, đồng thời theo một số quy định trong các trường hợp cụ thể như sau:

1. Các dạng đồng phân hóa học khác hoặc các dạng muối khác của hoạt chất (kể cả dạng đơn thành phần và dạng phối hợp đa thành phần, trừ vitamin và khoáng chất) có trong Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nếu có cùng chỉ định với dạng hóa học hay thuốc ghi trong Danh mục thuốc.

2. Thuốc được xếp nhóm này nhưng sử dụng để điều trị bệnh thuộc nhóm khác được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nếu có chỉ định phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

3. Một số thuốc có quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại cột 8 Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I.

4. Trường hợp theo chỉ định chuyên môn, người bệnh chỉ sử dụng một phần lượng thuốc trong đơn vị đóng gói nhỏ nhất (ví dụ: thuốc dùng trong chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu) và lượng thuốc còn lại không thể sử dụng được (ví dụ: không có người bệnh có cùng chỉ định, lượng thuốc còn lại không đủ liều lượng, hoặc quá thời hạn bảo quản của thuốc) thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ theo giá của đơn vị đóng gói nhỏ nhất đó.

5. Trường hợp một số thuốc ở dạng lỏng hay khí nén (như oxy dược dụng, nitric oxid) không được đóng gói để sử dụng riêng cho từng người bệnh, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán số lượng thuốc sử dụng theo số thời gian thở khí y tế thực tế của người bệnh nhân (x) lượng khí thở trên một đơn vị thời gian (phút hoặc giờ).

6. Đối với chất đánh dấu, thuốc phóng xạ:

a) Đối với chất đánh dấu: Căn cứ vào dịch vụ kỹ thuật và số lượng người bệnh trực tiếp thực hiện dịch vụ kỹ thuật đó tại cơ sở, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tính toán định mức sử dụng thực tế bình quân của kít hoặc lọ chất đánh dấu đối với từng dịch vụ kỹ thuật. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí chất đánh dấu theo đơn giá của chất đánh dấu nhân (x) định mức sử dụng thực tế bình quân;

b) Đối với thuốc phóng xạ: Căn cứ tốc độ phân rã thuốc phóng xạ, nguồn cung ứng thuốc phóng xạ, chu kỳ nhập thuốc phóng xạ và lưu lượng người bệnh sử dụng thuốc phóng xạ thực tế tại cơ sở, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác định tỷ lệ sử dụng thực tế bình quân của thuốc phóng xạ. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc phóng xạ theo đơn giá nhân (x) liều sử dụng bình quân chia (:) tỷ lệ sử dụng thực tế bình quân của thuốc phóng xạ;

c) Việc thống kê, tính toán chi phí sử dụng dịch vụ kỹ thuật có sử dụng thuốc phóng xạ và chất đánh dấu được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

7. Các thuốc có ký hiệu dấu sao (*) là thuốc phải được hội chẩn trước khi sử dụng, trừ trường hợp cấp cứu. Đối với thuốc kháng sinh có ký hiệu dấu sao (*), quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi thực hiện đúng quy trình hội chẩn khi kê đơn theo quy định về Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện của Bộ Y tế.

8. Đối với các thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch:

a) Sử dụng để điều trị ung thư khi được chỉ định bởi bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và có phạm vi hành nghề là ung bướu hoặc y học hạt nhân hoặc huyết học truyền máu và sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng điều trị ung thư, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này, bao gồm:

- Cơ sở ung bướu, huyết học truyền máu, y học hạt nhân;

- Các khoa hoặc trung tâm ung bướu, huyết học truyền máu và y học hạt nhân trong viện, bệnh viện chuyên khoa hoặc bệnh viện đa khoa;

- Các loại hình tổ chức có nhiệm vụ điều trị ung thư được quy định trong quy chế tổ chức hoạt động hoặc điều lệ tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc công nhận.

b) Trường hợp sử dụng thuốc để điều trị các bệnh khác không phải ung thư: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi có hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế hoặc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán, điều trị thì phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, không có bác sĩ chuyên khoa ung bướu thì phải được hội chẩn dưới sự chủ trì của lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi chỉ định sử dụng.

9. Đối với thuốc được bào chế hoặc pha chế (bao gồm oxy dược dụng và nitric oxid) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi:

- Thuốc được bào chế, pha chế phải có thành phần được quy định trong Danh mục thuốc ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp thuốc được bào chế, pha chế cấu thành bởi nhiều hoạt chất, mỗi thành phần hoạt chất của chế phẩm phải có trong Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư này dưới dạng đơn chất hoặc dạng phối hợp. Trường hợp thuốc được bào chế, pha chế cấu thành bởi nhiều hoạt chất, nhưng có thành phần không có trong Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư này, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản này;

- Phù hợp về đường dùng, dạng dùng, hạng bệnh viện được sử dụng trong Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư này;

- Chỉ sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

b) Căn cứ nhu cầu sử dụng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện như sau:

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế: Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xây dựng quy trình bào chế hoặc pha chế, tiêu chuẩn chất lượng, giá hoặc chi phí của thuốc; thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội về giá hoặc chi phí thuốc để làm căn cứ thanh toán;

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc hệ thống lực lượng vũ trang nhân dân: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

c) Giá hoặc chi phí thuốc được xây dựng trên cơ sở:

- Chi phí thành phần hoạt chất của thuốc theo giá mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Chi phí hao hụt (nếu có);

- Chi phí tá dược, phụ liệu làm thuốc;

- Chi phí khử khuẩn, tiệt khuẩn (nếu có);

- Chi phí chế biến, bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu;

- Chi phí bao bì đóng gói, vật tư tiêu hao;

- Chi phí vật tư, hóa chất, phụ liệu phục vụ hoạt động kiểm tra chất lượng trước khi thực hiện kiểm nghiệm;

- Chi phí kiểm nghiệm;

- Chi phí nhân công thực hiện;

- Chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc: Đối với chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo lộ trình điều chỉnh các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và được áp dụng cùng thời điểm với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

d) Trường hợp thuốc được bào chế, pha chế cấu thành bởi nhiều hoạt chất, nhưng có thành phần không có trong Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư này: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trừ chi phí hoạt chất không có trong Danh mục thuốc ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán thuốc được bào chế, pha chế khi có thuốc thương mại trên thị trường có cùng thành phần, hàm lượng, dạng bào chế với thuốc được pha chế, bào chế và giá mua sắm thông qua đấu thầu thấp hơn giá hoặc chi phí thuốc được bào chế, pha chế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

10. Đối với thuốc sử dụng trong Hội chẩn từ xa:

a) Áp dụng đối với người bệnh điều trị cấp cứu ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và được sử dụng thuốc theo hướng dẫn về chuyên môn hoặc chỉ định điều trị tại buổi hội chẩn từ xa với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

b) Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phụ thuộc vào hạng của bệnh viện theo quy định tại Thông tư này (kể các thuốc có quy định điều kiện về hạng và chuyên khoa của các cơ sở khám chữa bệnh tại cột 8 Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I) khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Việc hội chẩn được thực hiện theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến hoặc theo hợp đồng chuyển giao kỹ thuật;

- Thuốc được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị cho người bệnh mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Có biên bản hội chẩn theo đúng mẫu biên bản hội chẩn thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa.

11. Trường hợp dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A, người bệnh không thể đến được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:

a) Trường hợp người bệnh được cấp giấy hẹn khám lại nhưng do dịch bệnh, không đến được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã cấp giấy hẹn để khám bệnh, chữa bệnh và nhận thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người bệnh có thể lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức như sau:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy hẹn khám lại thực hiện chuyển thuốc cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác mà người bệnh có thể đến được để tiếp tục điều trị và cấp thuốc cho người bệnh. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc điều trị cho người bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi nhận thuốc theo giá mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển thuốc theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế;

- Người bệnh được ủy quyền cho người đại diện đến nhận thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy hẹn khám lại hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (nơi nhận thuốc từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy hẹn khám lại).

Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó phải ghi rõ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người bệnh và người được ủy quyền nhận thuốc. Khi nhận thuốc, người được ủy quyền nhận thuốc phải xuất trình các giấy tờ phù hợp với thông tin được ghi trong văn bản ủy quyền.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin ghi trên giấy ủy quyền với giấy tờ mà người được ủy quyền xuất trình đến nhận thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Đối với người mắc bệnh lao, lao tiềm ẩn, lao kháng thuốc hoặc người mắc bệnh HIV/AIDS và các thuốc điều trị bệnh không lây nhiễm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy hẹn khám lại cử người hoặc thông qua đơn vị thứ ba vận chuyển thuốc đến cho người bệnh để tiếp tục điều trị và sử dụng thuốc.

b) Trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú có chỉ định chuyển tuyến nhưng do tình hình dịch bệnh không chuyển được người bệnh, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc sử dụng cho người bệnh khi thuốc đó được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, mà không phụ thuộc vào hạng của bệnh viện theo quy định tại Thông tư này, bao gồm cả các thuốc có điều kiện về hạng và chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cột 8 của Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống nhất với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về giá hoặc chi phí của thuốc được bào chế, pha chế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, thanh tra, kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết việc thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền.

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm:

a) Xây dựng danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu sử dụng tại đơn vị, kể cả thuốc do cơ sở khám bệnh chữa bệnh tự bào chế, pha chế (nếu có) và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế kèm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quy trình bào chế hoặc pha chế, tiêu chuẩn chất lượng, giá hoặc chi phí của thuốc được bào chế, pha chế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Trường hợp có thay đổi hay bổ sung danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi danh mục thuốc sửa đổi, bổ sung cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế để làm cơ sở thanh toán;

c) Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đủ khả năng tiếp tục thực hiện các dịch vụ kỹ thuật và các thuốc đã được phê duyệt, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế để dừng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật, sử dụng thuốc và thanh toán bảo hiểm y tế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

2. Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ; Thông tư số 20/2020/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2018/TT-BYT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế vào điều trị nội trú trước ngày Thông tư này có hiệu lực và phải tiếp tục điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này đối với toàn bộ đợt điều trị nội trú đó của người bệnh.

2. Đối với người bệnh bị ung thư có sử dụng thuốc doxorubicin, đường tiêm, dạng liposome; thuốc erlotinib, đường uống; thuốc gefitinib, đường uống; thuốc sorafenib, đường uống (điều trị ung thư tế bào biểu mô gan, thận tiến triển) trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 và còn sử dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được thanh toán với tỷ lệ 100%. Đối với người bệnh bị ung thư có sử dụng thuốc everolimus, đường tiêm, uống; thuốc L-asparaginase erwinia, đường tiêm; thuốc paclitaxel, đường tiêm, dạng liposome và dạng polymeric micelle trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 và còn sử dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực; hoặc thuốc sorafenib, đường uống (điều trị ung thư tế bào biểu mô thận tiến triển) sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 và còn sử dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Quy định này áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Sử dụng cho đến hết liệu trình điều trị (từ thời điểm khi người bệnh được chẩn đoán xác định, bắt đầu điều trị đến kết thúc điều trị);

b) Trường hợp sau khi điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người bệnh chuyển sang cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, được bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc này nhưng vẫn trong liệu trình điều trị (trừ trường hợp điều trị ngoại trú trái tuyến);

c) Người bệnh điều trị bệnh tạm ổn và dừng điều trị, khi tái phát, bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc đã điều trị;

d) Trong quá trình điều trị, người bệnh không đến khám lại đúng hẹn, điều trị thuốc không liên tục;

đ) Trường hợp người bệnh sử dụng thuốc erlotinib, đường uống có tác dụng phụ hoặc do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hết thuốc, bác sĩ chỉ định chuyển sang thuốc gefitinib, đường uống và ngược lại (chuyển đổi từ thuốc gefitinib, đường uống sang thuốc erlotinib, đường uống).

Điều 9. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTgCP. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các cơ sở KCB trên toàn quốc (qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế);
- Lưu: VT, PC, BH (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên hoạt chất

Đường dùng, dạng dùng

Hạng bệnh viện

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

 

1.1. Thuốc gây tê, gây mê

1

Atropin sulfat

Tiêm

+

+

+

+

 

2

Bupivacain hydroclorid

Tiêm

+

+

+

   

3

Desfluran

Dạng hít

+

+

+

   

4

Dexmedetomidin

Tiêm

+

+

     

5

Diazepam

Tiêm

+

+

+

+

Đối với phòng khám đa khoa và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu.

6

Etomidat

Tiêm

+

+

+

   

7

Fentanyl

Tiêm

+

+

+

   

8

Halothan

Đường hô hấp

+

+

+

   

9

Isofluran

Đường hô hấp

+

+

+

   

10

Ketamin

Tiêm

+

+

+

   

11

Levobupivacain

Tiêm

+

+

     

12

Lidocain hydroclodrid

Tiêm, dùng ngoài

+

+

+

+

 

Khí dung

+

+

+

   

13

Lidocain + epinephrin (adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

 

14

Lidocain+ prilocain

Dùng ngoài

+

+

+

+

 

15

Midazolam

Tiêm

+

+

+

   

16

Morphin

Tiêm

+

+

+

   

17

Oxy dược dụng

Đường hô hấp, dạng khí lỏng hoặc nén

+

+

+

+

 

18

Pethidin

Tiêm

+

+

+

   

19

Procain hydroclorid

Tiêm

+

+

+

+

 

20

Proparacain hydroclorid

Tiêm, nhỏ mắt

+

+

     

21

Propofol

Tiêm

+

+

+

   

22

Ropivacain hydroclorid

Tiêm

+

+

+

   

23

Sevofluran

Đường hô hấp, khí dung

+

+

+

   

24

Sufentanil

Tiêm

+

+

+

   

25

Thiopental (muối natri)

Tiêm

+

+

+

   
 

1.2. Thuốc giãn cơ, thuốc giải giãn cơ

26

Atracurium besylat

Tiêm

+

+

+

   

27

Neostigmin metylsulfat (bromid)

Tiêm, uống

+

+

+

   

28

Pancuronium bromid

Tiêm

+

+

+

   

29

Pipecuronium bromid

Tiêm

+

+

+

   

30

Rocuronium bromid

Tiêm

+

+

+

   

31

Suxamethonium clorid

Tiêm

+

+

+

   

32

Vecuronium bromid

Tiêm

+

+

+

   
 

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

 

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

33

Aceclofenac

Uống

+

+

+

   

34

Aescin

Tiêm, uống

+

+

     

35

Celecoxib

Uống

+

+

+

   

36

Dexibuprofen

Uống

+

+

+

   

37

Diclofenac

Tiêm, nhỏ mắt

+

+

+

   

Uống, dùng ngoài, đặt hậu môn

+

+

+

+

38

Etodolac

Uống

+

+

+

   

39

Etoricoxib

Uống

+

+

+

   

40

Fentanyl

Dán ngoài da

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư.

41

Floctafenin

Uống

+

+

+

+

 

42

Flurbiprofen natri

Uống, đặt

+

+

+

   

43

Ibuprofen

Uống

+

+

+

+

 

44

Ibuprofen + codein

Uống

+

+

+

   

45

Ketoprofen

Tiêm, dán ngoài da

+

+

+

   

Uống, dùng ngoài

+

+

+

+

46

Ketorolac

Tiêm, uống, nhỏ mắt

+

+

+

   

47

Loxoprofen

Uống

+

+

+

+

 

48

Meloxicam

Tiêm

+

+

+

   

Uống, dùng ngoài

+

+

+

+

49

Methyl salicylat + dl-camphor + thymol + l-menthol + glycol salicylat + tocopherol acetat

Dùng ngoài

+

+

+

+

 

50

Morphin

Tiêm

+

+

+

+

Phòng khám đa khoa và trạm y tế xã: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu.

Uống

+

+

+

 

51

Nabumeton

Uống

+

+

+

   

52

Naproxen

Uống, đặt

+

+

+

   

53

Naproxen + esomeprazol

Uống

+

+

+

   

54

Nefopam hydroclorid

Tiêm, uống

+

+

+

   

55

Oxycodone

Uống

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị giảm đau do ung thư; thanh toán 50%.

56

Paracetamol (acetaminophen)

Tiêm

+

+

+

   

Uống, đặt

+

+

+

+

57

Paracetamol + chlorpheniramin

Uống

+

+

+

+

 

58

Paracetamol + codein phosphat

Uống

+

+

+

+

 

59

Paracetamol + diphenhydramin

Uống

+

+

+

+

 

60

Paracetamol + ibuprofen

Uống

+

+

+

+

 

61

Paracetamol + methocarbamol

Uống

+

+

+

   

62

Paracetamol + phenylephrin

Uống

+

+

+

   

63

Paracetamol + pseudoephedrin

Uống

+

+

+

   

64

Paracetamol + tramadol

Uống

+

+

+

   

65

Paracetamol + chlorpheniramin + dextromethorphan

Uống

+

+

+

+

 

66

Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrin

Uống

+

+

+

   

67

Paracetamol + chlorpheniramin + pseudoephedrin

Uống

+

+

+

   

68

Paracetamol + diphenhydramin + phenylephrin

Uống

+

+

+

   

69

Paracetamol + phenylephrin + dextromethorphan

Uống

+

+

+

   

70

Paracetamol + chlorpheniramin + phenylephrine + dextromethorphan

Uống

+

+

+

   

71

Pethidin hydroclorid

Tiêm

+

+

+

   

72

Piroxicam

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

73

Tenoxicam

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

74

Tiaprofenic acid

Uống

+

+

+

   

75

Tramadol

Tiêm, uống

+

+

+

   
 

2.2. Thuốc điều trị gút

76

Allopurinol

Uống

+

+

+

+

 

77

Colchicin

Uống

+

+

+

+

 

78

Probenecid

Uống

+

+

+

+

 
 

23. Thuốc chống thoái hóa khớp

79

Diacerein

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thoái hóa khớp hông hoặc gối.

80

Glucosamin

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị thoái hóa khớp gối mức độ nhẹ và trung bình.

 

2.4. Thuốc khác

81

Adalimumab

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

82

Alendronat

Uống

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.

83

Alendronat natri + cholecalciferol (Vitamin D3)

Uống

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị loãng xương, sử dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.

84

Alpha chymotrypsin

Uống

+

+

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị phù nề sau phẫu thuật, chấn thương, bỏng.

85

Calcitonin

Tiêm

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

- Phòng ngừa mất xương cấp tính do bất động đột ngột như trường hợp bệnh nhân bị gãy xương do loãng xương;

- Điều trị bệnh Paget cho người bệnh không đáp ứng các phương pháp điều trị khác hoặc không phù hợp với các phương pháp điều trị khác, như người bệnh có suy giảm chức năng thận nghiêm trọng;

- Tăng calci máu ác tính.

86

Etanercept

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 30%.

87

Golimumab

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

88

Infliximab

Tiêm truyền

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

89

Leflunomid

Uống

+

+

     

90

Methocarbamol

Tiêm, uống

+

+

+

   

91

Risedronat

Uống

+

+

+

   

92

Tocilizumab

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định của một trong các trường hợp sau:

- Tờ hướng dẫn sử dụng tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và khoa cơ xương khớp của Bệnh viện hạng II; thanh toán 60%;

- Điều trị COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế.

93

Zoledronic acid

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán:

- Điều trị ung thư di căn xương tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II;

- Điều trị loãng xương tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và khoa cơ xương khớp của bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I.

 

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

94

Alimemazin

Uống

+

+

+

+

 

95

Bilastine

Uống

+

+

+

   

96

Cetirizin

Uống

+

+

+

+

 

97

Cinnarizin

Uống

+

+

+

+

 

98

Chlorpheniramin (hydrogen maleat)

Uống

+

+

+

+

 

99

Chlorpheniramin + dextromethorphan

Uống

+

+

+

+

 

100

Chlorpheniramin + phenylephrin

Uống

+

+

+

   

101

Desloratadin

Uống

+

+

+

   

102

Dexchlorpheniramin

Uống

+

+

+

+

 

Tiêm

+

+

+

 

103

Diphenhydramin

Tiêm, uống

+

+

+

+

 

104

Ebastin

Uống

+

+

+

   

105

Epinephrin (adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

 

106

Fexofenadin

Uống

+

+

+

   

107

Ketotifen

Uống

+

+

+

   

Nhỏ mắt

+

+

   

108

Levocetirizin

Uống

+

+

+

   

109

Loratadin

Uống

+

+

+

+

 

110

Loratadin + pseudoephedrin

Uống

+

+

     

111

Mequitazin

Uống

+

+

+

   

112

Promethazin hydroclorid

Tiêm, uống, dùng ngoài

+

+

+

+

 

113

Rupatadine

Uống

+

+

+

   
 

4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

114

Acetylcystein

Tiêm

+

+

+

+

 

115

Atropin

Tiêm

+

+

+

+

 

116

Calci gluconat

Tiêm

+

+

+

   

117

Dantrolen

Uống

+

+

+

   

118

Deferoxamin

Uống, tiêm

+

+

+

   

119

Dimercaprol

Tiêm

+

+

+

   

120

Edetat natri calci (EDTA Ca- Na)

Tiêm, uống

+

+

+

   

121

Ephedrin

Tiêm

+

+

+

   

122

Esmolol

Tiêm

+

+

+

   

123

Flumazenil

Tiêm

+

+

+

   

124

Fomepizol

Tiêm

+

+

     

125

Glucagon

Tiêm

+

+

+

   

126

Glutathion

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho bệnh nhân sau xạ trị, bệnh nhân điều trị ung thư bằng cisplatin hoặc carboplatin; thanh toán 50%.

127

Hydroxocobalamin

Tiêm

+

+

+

+

 

128

Calci folinat (folinic acid, leucovorin)

Tiêm, uống

+

+

     

129

Naloxon hydroclorid

Tiêm

+

+

+

+

 

130

Naltrexon

Uống

+

+

+

   

131

Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)

Tiêm

+

+

+

+

 

132

Natri nitrit

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ngộ độc cyanua.

133

Natri thiosulfat

Tiêm, uống

+

+

+

+

 

134

Nor-epinephrin (Nor- adrenalin)

Tiêm

+

+

+

+

 

135

Penicilamin

Tiêm, uống

+

+

+

   

136

Phenylephrin

Tiêm

+

+

+

   

137

Polystyren

Uống

+

+

+

   

Thụt hậu môn

+

+

   

138

Pralidoxim

Tiêm, uống

+

+

+

   

139

Protamin sulfat

Tiêm

+

+

+

   

140

Meglumin natri succinat

Tiêm truyền

+

+

     

141

Sorbitol

Dung dịch rửa

+

+

+

+

 

142

Silibinin

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ngộ độc nấm.

143

Succimer

Uống

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ngộ độc chì.

144

Sugammadex

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong các trường hợp:

1. Trường hợp đã tiêm thuốc giãn cơ mà không đặt được ống nội khí quản;

2. Bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản;

3. Bệnh nhân suy tim, loạn nhịp tim, bệnh van tim, mạch vành;

4. Bệnh nhân béo phì (BMI > 30);

5. Bệnh nhân có bệnh lý thần kinh-cơ (loạn dưỡng cơ, nhược cơ);

6. Bệnh nhân có chống chỉ định với neostigmine và atropin.

145

Than hoạt

Uống

+

+

+

+

 

146

Than hoạt + sorbitol

Uống

+

+

+

+

 

147

Xanh methylen

Tiêm

+

+

+

+

 
 

5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

148

Carbamazepin

Uống

+

+

+

   

149

Gabapentin

Uống

+

+

+

   

150

Lamotrigine

Uống

+

+

+

   

151

Levetiracetam

Uống

+

+

     

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II và bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

152

Oxcarbazepin

Uống

+

+

+

+

 

153

Phenobarbital

Tiêm, uống

+

+

+

+

 

154

Phenytoin

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 

155

Pregabalin

Uống

+

+

+

   

156

Topiramat

Uống

+

+

+

   

157

Valproat natri

Uống

+

+

+

+

 

Tiêm

+

+

+

   

158

Valproat natri + valproic acid

Uống

+

+

+

   

159

Valproic acid

Uống

+

+

     
 

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

 

6.1. Thuốc trị giun, sán

160

Albendazol

Uống

+

+

+

+

 

161

Diethylcarbamazin (dihydrogen citrat)

Uống

+

+

+

   

162

Ivermectin

Uống

+

+

+

   

163

Mebendazol

Uống

+

+

+

+

 

164

Niclosamid

Uống

+

+

+

+

 

165

Praziquantel

Uống

+

+

+

+

 

166

Pyrantel

Uống

+

+

+

+

 

167

Triclabendazol

Uống

+

+

+

+

 
 

6.2. Chống nhiễm khuẩn

 

6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam

168

Amoxicilin

Uống

+

+

+

+

 

169

Amoxicilin + acid clavulanic

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 

170

Amoxicilin + sulbactam

Tiêm

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị viêm tai giữa hoặc viêm phổi cộng đồng.

171

Ampicilin (muối natri)

Tiêm

+

+

+

+

 

172

Ampicilin + sulbactam

Tiêm

+

+

+

+

 

173

Benzathin benzylpenicilin

Tiêm

+

+

+

+

 

174

Benzylpenicilin

Tiêm

+

+

+

+

 

175

Cefaclor

Uống

+

+

+

+

 

176

Cefadroxil

Uống

+

+

+

+

 

177

Cefalexin

Uống

+

+

+

+

 

178

Cefalothin

Tiêm

+

       

179

Cefamandol

Tiêm

+

+

+

   

180

Cefazolin

Tiêm

+

+

+

+

 

181

Cefdinir

Uống

+

+

+

   

182

Cefepim

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

183

Cefixim

Uống

+

+

+

   

184

Cefmetazol

Tiêm

+

+

+

   

185

Cefoperazon

Tiêm

+

+

+

   

186

Cefoperazon + sulbactam

Tiêm

+

+

     

187

Cefotaxim

Tiêm

+

+

+

   

188

Cefotiam

Tiêm

+

+

     

189

Cefoxitin

Tiêm

+

+

+

   

190

Cefpirom

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

191

Cefpodoxim

Uống

+

+

+

   

192

Cefradin

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 

193

Ceftazidim

Tiêm

+

+

+

   

194

Ceftazidim + avibactam

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế.

195

Ceftibuten

Tiêm, uống

+

+

+

   

196

Ceftizoxim

Tiêm

+

+

+

   

197

Ceftolozan + tazobactam

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế.

198

Ceftriaxon

Tiêm

+

+

+

   

199

Cefuroxim

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 

200

Cloxacilin

Tiêm, uống

+

+

+

+

 

201

Doripenem*

Tiêm

+

+

     

202

Ertapenem*

Tiêm

+

+

     

203

Imipenem + cilastatin*

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

204

Meropenem*

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

205

Oxacilin

Tiêm, uống

+

+

+

+

 

206

Piperacilin

Tiêm

+

+

+

   

207

Piperacilin + tazobactam

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

208

Phenoxy methylpenicilin

Uống

+

+

+

+

 

209

Procain benzylpenicilin

Tiêm

+

+

+

+

 

210

Sultamicillin

(Ampicilin + sulbactam)

Uống

+

+

+

+

 

211

Ticarcillin + acid clavulanic

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II; bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

 

6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

212

Amikacin

Tiêm

+

+

     

213

Gentamicin

Tiêm, tra mắt, dùng ngoài

+

+

+

+

 

214

Neomycin (sulfat)

Uống, nhỏ mắt, dùng ngoài

+

+

+

+

 

215

Neomycin + polymyxin B

Nhỏ mắt

+

+

+

+

 

216

Neomycin + polymyxin B + dexamethason

Nhỏ mắt, nhỏ tai

+

+

+

+

 

217

Netilmicin sulfat

Tiêm

+

+

     

218

Tobramycin

Tiêm

+

+

+

   

Nhỏ mắt

+

+

+

+

 

219

Tobramycin + dexamethason

Nhỏ mắt

+

+

+

+

 
 

6.2.3. Thuốc nhóm phenicol

220

Cloramphenicol

Tiêm

+

+

+

   

Uống, nhỏ mắt

+

+

+

+

 
 

6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol

221

Metronidazol

Tiêm

+

+

+

   

Uống, dùng ngoài, đặt âm đạo

+

+

+

+

 

222

Metronidazol + neomycin + nystatin

Đặt âm đạo

+

+

+

+

 

223

Secnidazol

Uống

+

+

+

+

 

224

Tinidazol

Tiêm truyền

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 
 

6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid

225

Clindamycin

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 
 

6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

226

Azithromycin

Tiêm

+

+

     

Uống

+

+

+

   

227

Clarithromycin

Uống

+

+

+

   

228

Erythromycin

Uống, dùng ngoài

+

+

+

+

 

229

Roxithromycin

Uống

+

+

+

   

230

Spiramycin

Uống

+

+

+

+

 

231

Spiramycin + metronidazol

Uống

+

+

+

+

 

232

Tretinoin + erythromycin

Dùng ngoài

+

+

+

   
 

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

233

Ciprofloxacin

Tiêm

+

+

+

   

Uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

+

+

+

+

 

234

Levofloxacin

Tiêm

+

+

     

Uống, nhỏ mắt

+

+

+

   

235

Lomefloxacin

Uống, nhỏ mắt

+

+

+

   

236

Moxifloxacin

Tiêm

+

+

     

Uống, nhỏ mắt

+

+

+

   

237

Nalidixic acid

Uống

+

+

+

+

 

238

Norfloxacin

Uống

+

+

+

   

Nhỏ mắt

+

+

+

+

 

239

Ofloxacin

Tiêm

+

+

+

   

Uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

+

+

+

+

 

240

Pefloxacin

Tiêm, uống

+

+

+

   
 

6.2.8. Thuốc nhóm sulfamid

241

Sulfadiazin bạc

Dùng ngoài

+

+

+

+

 

242

Sulfadimidin (muối natri)

Uống

+

+

+

+

 

243

Sulfadoxin + pyrimethamin

Uống

+

+

+

   

244

Sulfaguanidin

Uống

+

+

+

+

 

245

Sulfamethoxazol + trimethoprim

Uống

+

+

+

+

 

246

Sulfasalazin

Uống

+

+

+

   
 

6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin

247

Doxycyclin

Uống

+

+

+

+

 

248

Minocyclin

Tiêm, uống

+

+

+

   

249

Tigecyclin*

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi phác đồ sử dụng kháng sinh ban đầu không có hiệu quả trong nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn da, mô mềm biến chứng.

250

Tetracyclin hydroclorid

Uống, tra mắt

+

+

+

+

 
 

6.2.10. Thuốc khác

251

Argyrol

Nhỏ mắt

+

+

+

+

 

252

Colistin*

Tiêm

+

+

     

253

Daptomycin

Tiêm

+

+

     

254

Fosfomycin*

Tiêm, uống, nhỏ tai

+

+

     

255

Linezolid*

Uống, tiêm

+

+

     

256

Nitrofurantoin

Uống

+

+

+

+

 

257

Rifampicin

Dùng ngoài

+

+

+

+

 

Nhỏ mắt, nhỏ tai

+

+

+

   

258

Teicoplanin*

Tiêm

+

+

     

259

Vancomycin

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, II, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi.

 

63. Thuốc chống vi rút

 

63.1. Thuốc điều trị HIV/AIDS

260

Abacavir (ABC)

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

261

Darunavir

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị HIV/AIDS: thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

262

Efavirenz (EFV hoặc EFZ)

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

263

Lamivudin

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

264

Nevirapin (NVP)

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

265

Raltegravir

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị HIV/AIDS: thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

266

Ritonavir

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

267

Tenofovir (TDF)

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

268

Zidovudin (ZDV hoặc AZT)

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

269

Lamivudin + tenofovir

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

270

Lamivudine+ zidovudin

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

271

Lopinavir + ritonavir (LPV/r)

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

272

Tenofovir + lamivudin + efavirenz

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

273

Tenoforvir + lamivudine + dolutegravir

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

274

Zidovudin (ZDV hoặc AZT) + lamivudin + nevirapin (NVP)

Uống

+

+

+

 

Đối với điều trị HIV/AIDS: Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc của Bộ Y tế.

 

6.3.2. Thuốc điều trị viêm gan C

275

Daclatasvir

Uống

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

276

Sofosbuvir

Uống

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

277

Sofosbuvir + ledipasvir

Uống

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

278

Sofosbuvir + velpatasvir

Uống

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

279

Pegylated interferon (peginterferon) alpha

(2a hoặc 2b)

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị viêm gan C theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế trong trường hợp không sử dụng được các thuốc kháng vi rút trực tiếp (Direct acting antivirals - DAAs); thanh toán 30%.

 

6.3.3 Thuốc chống vi rút khác

280

Aciclovir

Tiêm

+

+

+

   

Uống, tra mắt, dùng ngoài

+

+

+

+

 

281

Entecavir

Uống

+

+

+

   

282

Gancyclovir*

Tiêm, uống

+

+

     

283

Oseltamivir

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị nhiễm vi rút cúm.

284

Ribavirin

Uống

+

+

+

   

285

Valganciclovir*

Uống

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị các bệnh do vi rút cự bào (Cytomegalovirus - CMV) tái hoạt động trên bệnh nhân ghép tạng hoặc ghép tế bào gốc; thanh toán 50%.

286

Zanamivir

Dạng hít

+

       
 

6.3.4. Thuốc điều trị COVID-19

         

287

Molnupiravir

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế.

 

6.4. Thuốc chống nấm

288

Amphotericin B*

Tiêm

+

+

     

Phức hợp lipid

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp:

- Nhiễm nấm Candida xâm lấn nặng;

- Điều trị nhiễm nấm toàn thân nặng trên những bệnh nhân không đáp ứng với Amphotericin B dạng thông thường hoặc không đáp ứng với thuốc kháng nấm toàn thân khác, hoặc trên bệnh nhân suy thận, hoặc trên bệnh nhân đang dùng dạng quy ước có tiến triển suy thận, hoặc chống chỉ định khác với dạng thông thường.

289

Anidulafungin

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế.

290

Butoconazol nitrat

Bôi âm đạo

+

+

     

291

Caspofungin*

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp:

- Điều trị theo kinh nghiệm nhiễm nấm xâm lấn (Candida hoặc Aspergilus) ở bệnh nhân nguy cơ cao có sốt, giảm bạch cầu trung tính;

- Điều trị nhiễm nấm Candida xâm lấn;

- Điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở bệnh nhân kháng trị hoặc không dung nạp với các trị liệu khác.

292

Ciclopiroxolamin

Dùng ngoài

+

+

+

   

293

Clotrimazol

Đặt âm đạo

+

+

+

+

 

294

Dequalinium clorid

Đặt âm đạo

+

+

     

295

Econazol

Dùng ngoài, đặt âm đạo

+

+

+

+

 

296

Fluconazol

Tiêm truyền, nhỏ mắt

+

+

+

   

Uống, đặt âm đạo

+

+

+

+

 

297

Fenticonazol nitrat

Đặt âm đạo, dùng ngoài

+

+

+

   

298

Flucytosin

Tiêm

+

+

     

299

Griseofulvin

Uống, dùng ngoài

+

+

+

+

 

300

Ifraconazol

Tiêm truyền

+

+

     

Uống

+

+

+

   

301

Ketoconazol

Nhỏ mắt

+

+

+

   

Dùng ngoài, đặt âm đạo

+

+

+

+

 

302

Micafungin

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế.

303

Miconazol

Dùng ngoài, đặt âm đạo

+

+

+

+

 

304

Natamycin

Nhỏ mắt, dùng ngoài, đặt âm đạo

+

+

+

   

305

Nystatin

Uống, đặt âm đạo, bột đánh tưa lưỡi

+

+

+

+

 

306

Policresulen

Đặt âm đạo

+

+

+

   

307

Posaconazol*

Uống

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong trường hợp:

- Nhiễm nấm Fusarium, nhiễm nấm Zygomycetes, bệnh nấm Cryptococcus, bệnh nấm màu và u nấm ở những bệnh nhân mắc bệnh kháng trị với các thuốc khác hoặc những bệnh nhân không dung nạp với các thuốc khác;

- Bệnh nấm Coccidioides immitis, bệnh nấm Coccidioides immitis đã thất bại hoặc không dung nạp với các thuốc chống nấm khác.

308

Terbinafin (hydroclorid)

Uống, dùng ngoài

+

+

+

   

309

Voriconazol*

Uống

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% trong điều trị:

- Nhiễm Asperillus nấm xâm lấn;

- Nhiễm Candida huyết trên bệnh nhân không giảm bạch cầu;

- Nhiễm nấm Candida xâm lấn nặng kháng fluconazol;

- Điều trị nhiễm nấm nặng gây ra bởi Scedosporium spp. và Fusarium spp. cho những bệnh nhân không đáp ứng các điều trị khác.

310

Clotrimazol + betamethason

Dùng ngoài

+

+

+

+

 

311

Clorquinaldol + promestrien

Đặt âm đạo

+

+

+

+

 

312

Miconazol + hydrocortison

Dùng ngoài

+

+

+

+

 

313

Nystatin + metronidazol + neomycin

Đặt âm đạo

+

+

+

+

 

314

Nystatin + neomycin + polymyxin B

Đặt âm đạo

+

+

+

+

 
 

6.5. Thuốc điều trị bệnh do amip

315

Diiodohydroxyquinolin

Uống

+

+

+

   

316

Hydroxy cloroquin

Uống

+

+

     

317

Metronidazol

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 
 

6.6. Thuốc điều trị bệnh lao

318

Ethambutol

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

319

Isoniazid

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

320

Isoniazid + ethambutol

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

321

Pyrazinamid

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

322

Rifampicin

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

323

Rifampicin + isoniazid

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

324

Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

325

Rifampicin + isoniazid + pyrazinamid + ethambutol

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

326

Streptomycin

Tiêm

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

 

Thuốc điều trị lao kháng thuốc

327

Amikacin

Tiêm

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

328

Bedaquiline

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

329

Capreomycin

Tiêm

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

330

Clofazimine

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

331

Cycloserin

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

332

Delamanid

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

333

Ethionamid

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

334

Kanamycin

Tiêm

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

255

Linezolid*

Uống

+

+

   

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

234

Levofloxacin

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

236

Moxifloxacin

Uống

+

+

+

 

Thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

335

PAS- Na

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

336

Prothionamid

Uống

+

+

+

 

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị lao kháng thuốc; thuốc được cấp phát tại trạm y tế xã theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế.

 

6.7. Thuốc điều trị sốt rét

337

Artesunat

Tiêm

+

+

+

   

338

Cloroquin

Tiêm, uống

+

+

+

+

 

339

Piperaquin + dihydroartemisinin

Uống

+

+

+

   

340

Primaquin

Uống

+

+

+

+

 

341

Quinin

Tiêm

+

+

+

   

Uống

+

+

+

+

 
 

7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU

342

Dihydro ergotamin mesylat

Tiêm, uống

+

+

+

   

343

Ergotamin (tartrat)

Tiêm, uống

+

+

+

+

 

344

Flunarizin

Uống

+

+

+

+

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị dự phòng cơn đau nửa đầu trong trường hợp các biện pháp điều trị khác không có hiệu quả hoặc kém dung nạp.

345

Sumatriptan

Uống

+

+

+

   
 

8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

 

8.1. Hóa chất

346

Arsenic trioxid

Tiêm

+

+

     

347

Bendamustine

Tiêm truyền

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh bạch cầu lymphô mạn binet B/C không phù hợp hóa trị với Fludarabin; U lymphô không Hodgkin, diễn tiến chậm, tiến triển sau điều trị với Rituximab; thanh toán 50%.

348

Bleomycin

Tiêm

+

+

     

349

Bortezomib

Tiêm

+

+

     

350

Busulfan

Tiêm, uống

+

+

     

351

Capecitabin

Uống

+

+

     

352

Carboplatin

Tiêm

+

+

     

353

Carmustin

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

354

Cisplatin

Tiêm

+

+

     

355

Cyclophosphamid

Tiêm, uống

+

+

     

356

Cytarabin

Tiêm

+

+

     

357

Dacarbazin

Tiêm

+

       

358

Dactinomycin

Tiêm

+

+

     

359

Daunorubicin

Tiêm

+

+

     

360

Decitabin

Tiêm

+

     

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%.

361

Docetaxel

Tiêm

+

+

     

362

Doxorubicin

Tiêm

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng liposome; thanh toán 100% đối với các dạng khác.

363

Epirubicin hydroclorid

Tiêm

+

+

     

364

Etoposid

Tiêm, uống

+

+

     

365

Everolimus

Tiêm, uống

+

+

   

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với điều trị ung thư; thanh toán 100% đối với các trường hợp khác.

366

Fludarabin

Tiêm, uống

+

+

     

367

Fluorouracil (5-FU)

Tiêm, dùng ngoài

+

+

     

368

Gemcitabin

Tiêm

+

+

     

369

Hydroxyurea (Hydroxycarbamid)

Uống

+

+

     

370

Idarubicin

Tiêm

+