Trang chủ Quy trình chuyên môn
Ngày 11/11/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1735/QĐ - BNV về Phê duyệt Điều lệ Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
16/08/2023 - 02:15 PM
Ngày 04/3/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 127/QĐ - BNV về việc cho phép Thành lập Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam
16/08/2023 - 01:55 PM
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15/08/2023 - 10:49 AM
Ngày 20/11/2020, Bô Y tế ban hành văn bản số 6389/ về "thành lập Hội đồng chẩn đoán chết não" gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện Nghiên...
15/08/2023 - 10:31 AM
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chính phủ ban...
10/08/2023 - 10:56 AM
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2008/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG MÔ VÀ TRUNG TÂM...
10/08/2023 - 10:44 AM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
10/08/2023 - 10:26 AM
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa...
09/08/2023 - 02:48 PM
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bảo...
07/08/2023 - 09:27 AM
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8...
07/08/2023 - 09:20 AM