Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
2674
Số lượng người chờ ghép Tụy
10
Số lượng người chờ ghép Phổi
40
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
418
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
174
Số lượng người chờ ghép Thận
3010
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
9