Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
3365
Số lượng người chờ ghép Tụy
12
Số lượng người chờ ghép Phổi
48
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
539
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
232
Số lượng người chờ ghép Thận
4311
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
9