Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
3775
Số lượng người chờ ghép Tụy
12
Số lượng người chờ ghép Phổi
49
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
608
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
249
Số lượng người chờ ghép Thận
4881
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
13