Trang chủ Số lượng người chờ ghép mô, tạng
Số lượng người đăng ký chờ ghép mô tạng:
4113
Số lượng người chờ ghép Tụy
12
Số lượng người chờ ghép Phổi
53
Số lượng người chờ ghép Da
2
Số lượng người chờ ghép Gân
2
Số lượng người chờ ghép Gan
673
Số lượng người chờ ghép Sụn
1
Số lượng người chờ ghép Tim
267
Số lượng người chờ ghép Thận
5301
Số lượng người chờ ghép Giác mạc
20