Trang chủ Tải mẫu đơn
Mời bạn tải mẫu đơn này để đăng ký
02/10/2018 - 02:35 PM
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
28/11/2022 - 08:35 AM
Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng, có file đính kèm
28/11/2022 - 08:45 AM
Nội dung tài liệu phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
29/12/2022 - 08:46 AM
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo danh sách thí sinh có Phiếu đăng ký dự tuyển đủ điều...
03/01/2023 - 02:15 PM
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được...
06/01/2023 - 11:08 AM
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông tới các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng...
09/01/2023 - 04:23 PM
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022
18/01/2023 - 01:41 PM
Thông báo số 06/TB-ĐPGTQG ngày 14/02/2022 về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
16/02/2023 - 10:23 AM