Trang chủ Đại hội Chi bộ TTĐPGTQG lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 –....

Đại hội Chi bộ TTĐPGTQG lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

TTĐPGTQG - 26/11/2021 - 03:02 PMTham dự Đại hội có toàn thể Ban Giám đốc của TTĐPGTQG, các Đảng viên của Trung tâm. Ngoài ra, Đại hội còn có sự  có mặt của đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, đồng chí Vũ Thị Ngân – Văn phòng Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc – Bí thư chi Bộ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép Bộ phận cơ thể người đã tổng kết lại các kết quả đạt được, những thiếu sót cần rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội cũng đã bầu cử Ban chấp hành mới của Chi bộ Trung tâm cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc – Phó giám đốc Trung tâm tiếp tục trúng cử vị trí Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành – chuyên viên phòng Quản lý thông tin thẻ hiến trúng cử vị trí Phó bí thư chi bộ.

Đại hội chi bộ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra các mục tiêu phát triển cụ thể:

Một là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng kiên kiến đẩy lùi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tư tưởng bè phái mất đoàn kết hay biểu hiểu cá nhân, tham vọng quyền lực. Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết của Đảng nhất là những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng.

Hai là, phải chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành đọng quyết liệt,chiệu quả, có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề có khoa học, phù hợp.

Ba là, đẩy mạnh tổng hợp thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, thương xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiến.

Bốn là, không ngừng thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần sáng tạo, quyết liệt trong ứng dựng những tiến bộ khoa học, phương pháp quản trị mới… vào trong các công tác chuyên môn tại đơn vị và công tác Đảng.

Năm là, thương xuyên quan tâm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”, đấu tránh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tư lợi cá nhân bè phái, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

Theo đó, tiếp tục triển khai công tác truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng; thành lập các trung tâm điều phối cấp vùng; xây dựng mạng lưới tạo nguồn hiến tạng sau khi chết, chết não; đầu tư để thành lập các ngân hàng mô, hình thành các quỹ hoạt động hỗ trợ cho việc ghép mô, tạng.

Nghiên cứu, đánh giá và rà soát, hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về hiến ghép mô, tạng, hiến, lấy xác để kiến nghị sửa đổi, bổ sung thành công Luật hiến, lấy ghép mô, tạng và hiến xác năm 2006 cho phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Đẩy mạnh công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (phấn đấu trong nhiệm kỳ có tối thiếu 1 đảng viên nâng cao ngạch công việc, học hàm, học vị) cũng như trình độ lý luận chính trị (có tối thiếu 1 đảng viên ngân cao trình độ lý luận)

Phấn đấu đạt tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch vững mạnh” với 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có ít nhất một Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ), không có Đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

Bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1 đến 3 đảng viên mới

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc - Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025

Đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Tăng cường vai trò của Trung tâm trong quản lý thông tin bệnh nhân chờ ghép, quá trình chẩn đoán chết não, vận động hiến tạng. Đồng thời tăng cương kiểm tra, giám sát hoạt động ghép tạng tại các đơn vị ghép tạng.

Xây dựng mạng lưới vận động, mạng lưới điều phối dưới sự quản lý của Trung tâm để quá trình điều phối tạng ghép được công khai, minh bạch, công bằng đúng theo quy định của pháp luật.

Nghiên cứu, đánh giá và rà soát, hệ thống hoá các văn bản pháp luật hiện hành có quy định về hiến ghép mô, tạng, hiến, lấy xác để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam.

Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng bảo đảm cho mỗi cán bộ, đảng viên luôn có nhận thức đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; luôn luôn quán triệt nhiệm vụ của Ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm, phấn khởi thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tốt, có hiệu quả phong trào học tập và làm theo gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng vào thực tế đặc thù hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Tiếp tục chỉ đạo các Đảng viên, cán bộ nghiên cứu vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách của Nhà nước vào công tác chuyên môn và sinh hoạt Đảng.

Đối với công tác xây dựng Đảng: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và vai trò của các cấp uỷ viên, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của các cấp uỷ viên. Tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa Lãnh đạo Trung tâm và Cấp uỷ, tạo ra sự thống nhất cao và vai trò của chính quyền.

Duy trì sinh hoạt định kì đều đặn, có chất lượng phù hợp với đặc thù hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

Đối với việc lãnh đạo đoàn thể quần chúng:Tăng cường lãnh đạo các tổ chức quần chúng, bảo đảm cho các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, xây dựng Chi bộ thành một khối đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, trưởng thành.

 Đại hội giao cho Chi ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 căn cứ Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện để ban hành các văn kiện Đại hội; xây dựng chương trình và có kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đảng bộ, chi bộ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người khẳng định: với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tag


0 bình luận

{{val.name_comment}} - {{ actions.formatDate(val.created_at) }}

{{ val.comment_content }}

{{ valChild.name_comment }} - {{ actions.formatDate(valChild.created_at) }}

{{ valChild.comment_content }}


Bình luận bài viết

{{err}}

{{err}}