Trang chủ Văn bản pháp luật
Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn...
18/07/2023 - 03:53 PM
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sống, hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người...
11/06/2021 - 04:22 PM
QUYẾT ĐỊNH Ban hành "Quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đối với cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến"
11/06/2021 - 04:14 PM
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định tiêu chuẩn lâm sàng, tiêu chuẩn cận lâm sàng và các trường hợp không áp dụng các tiêu chuẩn lâm sàng để xác định chết não”
11/06/2021 - 04:08 PM
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ SỐ 43/2006/QĐ-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT GHÉP GAN TỪ...
11/06/2021 - 01:53 PM
Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế
10/06/2021 - 03:14 PM